Zřizovatelem, vlastníkem a provozovatelem je statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka.

Kontaktní místo: Víceúčelová sportovní hala Lhotka, Petřkovická 410/25a, 725 28 Ostrava – Lhotka, tel. č.: 599 428 208, 725 370 774, e-mail: info@halalhotka.cz.

 1. Stacionární tréninková zařízení (dále jen “STZ“) nebo také venkovní cvičební / posilovací / rehabilitační / fitness stroje / workoutové sestavy jsou určeny k pohybu, cvičení, rehabilitaci, sportovní a zábavní hře pro uživatele s minimální výškou 140 cm. Nosnost a možné zatížení jednotlivých STZ je maximálně do hmotnosti uživatele 120 kg.
 2. Všichni uživatelé jsou před užíváním venkovní posilovny povinni podrobně se seznámit s provozním řádem a jsou povinni tento provozní řád dodržovat.
 3. Zařízení STZ smí užívat pouze osoby s příznivým zdravotním stavem bez zdravotních komplikací či onemocněním. Před použitím STZ se ujistěte o vlastním zdravotním stavu.
 4. Používání STZ lze dle specifikace konstrukce používat pouze za použití váhy vlastního těla.
 5. Všichni uživatelé jsou před užíváním STZ povinni podrobně se seznámit s návodem na použití a jsou povinni tento návod dodržovat s ohledem na momentální fyzickou kondici a zdravotní stav.
 6. Podrobný návod na použití včetně funkcí jednotlivých STZ je uveden na informačních etiketách, které jsou součástí každého STZ.
 7. Používání STZ je zakázáno jinak, než je uvedeno v návodu na použití.
 8. Používání STZ je zakázáno osobám, které nedosahují minimálně výšky 140 cm nebo pro osoby, kterým zdravotní stav nebo onemocnění neumožňují zařízení užívat bez rizika zhoršení jejich stavu nebo bez rizika úrazu.
 9. Používání STZ je zakázáno za nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek (déšť, silný vítr, bouřka, kroupy, mráz, námraza, sníh, mlha apod.).
 10. Používání STZ je zakázáno v případě podezření na závadu / poškození nebo silného opotřebení.
 11. Při současném užití strojů několika návštěvníky je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní uživatele venkovní posilovny. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostoru venkovní posilovny tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.
 12. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození STZ je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který provede kontrolu funkčnosti a zajistí případné odstranění závady. Správce o vzniklé situaci sepíše záznam a neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel venkovní posilovny nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
 13. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce oprávněn vykázat uživatele venkovní posilovny.
 14. Uživatelé venkovní posilovny jsou povinni využívat venkovní posilovnu pouze k určenému účelu (pohyb, cvičení, rehabilitace, sportovní a zábavná hra), jsou povinni dbát ochrany venkovní posilovny, dodržovat čistotu a pořádek, odhazovat odpadky do přistavené nádoby k tomuto účelu danému, řídit se pokyny správce, chránit venkovní posilovnu proti vandalismu a svévolnému poškozování, dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení venkovní posilovny a nahlásit to neprodleně správci; popřípadě Městské policii Ostrava na telefonní lince 156 nebo Policii České republiky na telefonní lince 158.
 15. V prostoru venkovní posilovny je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost dalších uživatelů venkovní posilovny. Venčení psů a jiných zvířat v prostoru venkovní posilovny je zakázáno. Je zakázáno vstupovat podnapilým osobám či pod vlivem jiných omamných a návykových látek.
 16. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobeném nedodržováním provozního řádu, nenese zodpovědnost za odložené věci, případně poškození osobních věcí uživatelů venkovní posilovny.
 17. V prostoru venkovní posilovny je výslovně zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu či jiných obdobných zařízení.
 18. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle právních předpisů platných v České republice.
 19. Provozní řád venkovní posilovny schválila dne 31. srpna 2020 Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 33/368/20 s účinností ode dne 1. září 2020.