Zřizovatelem, vlastníkem a provozovatelem je statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka.

Kontaktní místo: Víceúčelová sportovní hala Lhotka, Petřkovická 410/25a, 725 28 Ostrava – Lhotka, tel. č.: 599 428 208, 725 370 774, e-mail: info@halalhotka.cz.

 1. Všichni návštěvnici jsou při vstupu do víceúčelové sportovní haly povinni podrobně se seznámit s provozním řádem a jsou povinni tento provozní řád dodržovat.
 2. Do víceúčelové sportovní haly smí pouze osoby s příznivým zdravotním stavem bez zdravotních komplikací či onemocněním. Do víceúčelové sportovní haly není dovolen vstup nemocným osobám, bacilonosičům a osobám, které jsou v karanténě pro výskyt infekce. Před použitím samotného sportoviště se ujistěte o vlastním zdravotním stavu a momentální fyzické kondici.
 3. Za provoz a správu víceúčelové sportovní haly odpovídá správce, který zajišťuje vyřizování objednávek dle platného ceníku.
 4. Vybíráním poplatků za provoz víceúčelové sportovní haly je pověřen správce.
 5. Provozní doba víceúčelové sportovní haly je pro návštěvníky denně od 8:00 hod. do 22:00 hod.
 6. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu. Prodlévat v prostorách víceúčelové sportovní haly nebo používat její zařízení mimo tuto provozní dobu bez předchozího souhlasu provozovatele není dovoleno.
 7. Objednávky pro využití víceúčelové sportovní haly přijímá správce na tel. č. 599 428 208, 725 370 774 nebo osobně.
 8. Nelze-li ze strany uživatele víceúčelové sportovní haly dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní a nedostaví se v předem dohodnutém termínu do víceúčelové sportovní haly, po uplynutí 15 minut od začátku rezervované doby je víceúčelová sportovní hala volně k dispozici jinému platícímu zájemci.
 9. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození víceúčelové sportovní haly (zařízení, povrchy apod.) je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který provede kontrolu funkčnosti a zajistí případné odstranění závady. Správce o vzniklé situaci sepíše záznam a neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel víceúčelové sportovní haly nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
 10. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce oprávněn vykázat uživatele z víceúčelové sportovní haly bez nároku na náhradu nevyužitého herního času.
 11. Uživatel víceúčelové sportovní haly je povinen odkládat šatstvo a osobní věci v šatně, v prostoru tzv. „čisté zóny“ je povolen vstup návštěvníkům víceúčelové sportovní haly po přezutí do sportovní nebo domácí obuvi (ne s gumovou podrážkou znečišťující povrch – palubovku tělocvičny), případně použít návleky. Návštěvník víceúčelové sportovní haly je povinen se pohybovat ve vlastním zájmu opatrně na nerovném terénu, hladkých a mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, případně úrazu. V prostorách víceúčelové sportovní haly mimo tělocvičnu je výslovně zakázáno provozování sportovních činností (běhání, hra s míčem apod.).
 12. Uživatelé víceúčelové sportovní haly jsou povinni využívat sportoviště pouze k určenému sportovnímu účelu, jsou povinni dbát ochrany víceúčelové sportovní haly, dodržovat čistotu a pořádek, odhazovat odpadky do přistavených nádob k tomuto účelu danému, řídit se pokyny správce, chránit víceúčelovou sportovní halu proti vandalismu a svévolnému poškozování, dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení víceúčelové sportovní haly a nahlásit to neprodleně správci; popřípadě Městské policii Ostrava na telefonní lince 156 nebo Policii České republiky na telefonní lince 158.
 13. V prostorách víceúčelové sportovní haly je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost dalších uživatelů víceúčelové sportovní haly. V prostorách víceúčelové sportovní haly je zakázáno vstupovat se psy nebo jinými zvířaty. V prostorách víceúčelové sportovní haly je výslovně zakázán vstup s jízdními koly, na kolečkových bruslích, skateboardu či jiných obdobných zařízení. Je zakázáno přemisťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa. Je zakázáno vstupovat podnapilým osobám či pod vlivem jiných omamných a návykových látek. Je zakázáno vstupovat dětem mladších 10 let bez doprovodu osoby starší 18 let.
 14. Pro návštěvníky víceúčelové sportovní haly je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní návštěvníky víceúčelové sportovní haly. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostoru víceúčelové sportovní haly tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.
 15. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobeném nedodržování provozního řádu, nenese zodpovědnost za odložené věci, případně poškození osobních věcí uživatelů víceúčelové sportovní haly.
 16. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle právních předpisů platných v České republice.
 17. Provozní řád víceúčelové sportovní haly schválila dne 31. srpna 2020 Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 33/365/20 s účinností ode dne 1. září 2020.