Zřizovatelem, vlastníkem a provozovatelem je statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka.

Kontaktní místo: Víceúčelová sportovní hala Lhotka, Petřkovická 410/25a, 725 28 Ostrava – Lhotka, tel. č.: 599 428 208, 725370774,e-mail: info@halalhotka.cz.

 1. Tréninkového hřiště s umělým povrchem a osvětlením (dále jen “tréninkové hřiště“) je určeno výhradně pro fotbalovou tréninkovou činnost. Jiná činnost smí být na tréninkovém hřišti provozována pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele. Tréninkové hřiště smí užívat pouze osoby s příznivým zdravotním stavem bez zdravotních komplikací či onemocněním. Před použitím tréninkového hřiště se ujistěte o vlastním zdravotním stavu a momentální fyzické kondici.
 2. Všichni uživatelé jsou před užíváním tréninkového hřiště povinni podrobně se seznámit s provozním řádem a jsou povinni tento provozní řád dodržovat. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle právních předpisů platných v České republice.
 3. Za provoz a správu tréninkového hřiště odpovídá správce, který zajišťuje vyřizování objednávek dle platného ceníku.
 4. Vybíráním poplatků za provoz tréninkového hřiště je pověřen správce.
 5. Provozní doba tréninkového hřiště je pro návštěvníky denně od 8:00 hod. do 21:00 hod.
 6. Objednávky pro využití tréninkového hřiště přijímá správce na tel. č. 599 428 208, 725 370 774 nebo osobně ve víceúčelové sportovní hale.
 7. Nelze-li ze strany uživatele tréninkového hřiště dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní a nedostaví se v předem dohodnutém termínu na tréninkové hřiště, po uplynutí 15 minut od začátku rezervované doby je tréninkové hřiště volně k dispozici jinému platícímu zájemci.
 8. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je správce oprávněn částečně nebo zcela zrušit provoz, aniž by musel tuto skutečnost oznamovat objednateli.
 9. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu, osvětlení či ochranném oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který provede kontrolu funkčnosti a zajistí případné odstranění závady. Správce o vzniklé situaci sepíše záznam a neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel tréninkového hřiště nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
 10. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce oprávněn vykázat uživatele z tréninkového hřiště bez nároku na náhradu nevyužitého herního času.
 11. Na tréninkovém hřišti je zakázáno užívání znečištěné či nevhodné obuvi (tretry, kopačky s kovovými či umělými kolíky apod.).
 12. Uživatelé tréninkového hřiště jsou povinni využívat sportoviště pouze k určenému sportovnímu účelu, jsou povinni dbát ochrany sportoviště, dodržovat čistotu a pořádek, odhazovat odpadky do přistavené nádoby k tomuto účelu danému, řídit se pokyny správce, chránit sportoviště proti vandalismu a svévolnému poškozování, dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení sportoviště a nahlásit to neprodleně správci; popřípadě Městské policii Ostrava na telefonní lince 156 nebo Policii České republiky na telefonní lince 158.
 13. V prostoru tréninkového hřiště je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost dalších uživatelů tréninkového hřiště. Venčení psů a jiných zvířat v prostoru tréninkového hřiště je zakázáno. Je zakázáno přemisťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa. Je zakázáno vstupovat podnapilým osobám či pod vlivem jiných omamných a návykových látek. Je zakázáno vstupovat dětem mladších 10 let bez doprovodu osoby starší 18 let.
 14. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobeném nedodržováním provozního řádu, nenese zodpovědnost za odložené věci, případně poškození osobních věcí uživatelů tréninkového hřiště.
 15. Vstup na tréninkové hřiště je povolen pouze určeným vchodem, přelézání ochranného oplocení a zamčené branky či brány je zakázáno.
 16. V prostoru tréninkového hřiště je výslovně zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu či jiných obdobných zařízení.
 17. V prostoru tréninkového hřiště je výslovně zakázána střelba míčem proti ochrannému oplocení z bezprostřední blízkosti.
 18. Provozní řád tréninkového hřiště schválila dne 31. srpna 2020 Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 33/366/20 s účinností ode dne 1. září 2020.