Zřizovatelem, vlastníkem a provozovatelem je statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka.

Kontaktní místo: Víceúčelová sportovní hala Lhotka, Petřkovická 410/25a, 725 28 Ostrava – Lhotka, tel. č.: 599 428 208, 725 370 774, e-mail: info@halalhotka.cz.

 1. Beachvolejbalové hřiště je určeno výhradně pro plážový volejbal. Jiná činnost smí být na beachvolejbalovém hřišti provozována pouze výslovným písemným souhlasem provozovatele. Beachvolejbalové hřiště smí užívat pouze osoby příznivým zdravotním stavem bez zdravotních komplikací či onemocněním. Před použitím beachvolejbalového hřiště se ujistěte o vlastním zdravotním stavu a momentální fyzické kondici.
 2. Všichni uživatelé jsou před užíváním beachvolejbalové hřiště povinni podrobně se seznámit s provozním řádem a jsou povinni tento provozní řád dodržovat.
 3. Za provoz a správu beachvolejbalového hřiště odpovídá správce, který zajišťuje vyřizování objednávek dle platného ceníku.
 4. Vybíráním poplatků za provoz beachvolejbalového hřiště je pověřen správce.
 5. Provozní doba beachvolejbalového hřiště je pro návštěvníky denně od 8:00 hod. do 20:00 hod.
 6. Objednávky pro využití beachvolejbalového hřiště přijímá správce na tel. č. 599 428 208, 725 370 774 nebo osobně ve víceúčelové sportovní hale.
 7. Nelze-li ze strany uživatele beachvolejbalového hřiště dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 2 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní a nedostaví se v předem dohodnutém termínu na beachvolejbalové hřiště, po uplynutí 15 minut od začátku rezervované doby je beachvolejbalové hřiště volně k dispozici jinému platícímu zájemci.
 8. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je správce oprávněn částečně nebo zcela zrušit provoz, aniž by musel tuto skutečnost oznamovat objednateli.
 9. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci, který provede kontrolu funkčnosti a zajistí případné odstranění závady. Správce o vzniklé situaci sepíše záznam a neprodleně informuje provozovatele. Každý uživatel beachvolejbalového hřiště nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
 10. Při porušení provozního řádu ze strany uživatele je správce oprávněn vykázat uživatele z beachvolejbalového hřiště bez nároku na náhradu nevyužitého herního času.
 11. Uživatelé beachvolejbalového hřiště jsou povinni využívat sportoviště pouze k určenému sportovnímu účelu, jsou povinni dbát ochrany sportoviště, dodržovat čistotu a pořádek, odhazovat odpadky do přistavené nádoby k tomuto účelu danému, řídit se pokyny správce, chránit sportoviště proti vandalismu a svévolnému poškozování, dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení sportoviště a nahlásit to neprodleně správci; popřípadě Městské policii Ostrava na telefonní lince 156 nebo Policii České republiky na telefonní lince 158.
 12. V prostoru beachvolejbalového hřiště je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost dalších uživatelů beachvolejbalového hřiště. Venčení psů a jiných zvířat v prostoru beachvolejbalového hřiště je zakázáno. Je zakázáno přemisťovat mobilní zařízení mimo stanovená místa. Je zakázáno vstupovat podnapilým osobám či pod vlivem jiných omamných a návykových látek. Je zakázáno vstupovat dětem mladších 10 let bez doprovodu osoby starší 18 let.
 13. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobeném nedodržováním provozního řádu, nenese zodpovědnost za odložené věci, případně poškození osobních věcí uživatelů beachvolejbalového hřiště.
 14. Vstup na beachvolejbalové hřiště je povolen pouze určeným vchodem, přelézání ochranného oplocení a zamčené branky či brány je zakázáno.
 15. V prostoru beachvolejbalového hřiště je výslovně zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu či jiných obdobných zařízení.
 16. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje podle právních předpisů platných v České republice.
 17. Provozní řád beachvolejbalového hřiště schválila dne 31. srpna 2020 Rada městského obvodu Lhotka usnesením č. 33/367/20 s účinností ode dne 1. září 2020.